Why bicker , bro. You live your life. And let him, his.

Here is somethingin Telugu, for such siblings that are at loggerheads with each other.
I’ll try to translate it into English , a while, soon.

నాకు నాదో విజ్ఞప్తి:

భూమి తిరుగుతోంది, కాలం గడుస్తోంది.
మనుషులు మారుతున్నారు, రోజుల్ని మారుస్తూ.
సమాజంలో మార్పులు తెర్లుతున్నాయి,
కడలిపై కెరటాలులా,
అప్పుడప్పుడు సమస్యలకు సమాధానాలు తెస్తూ,
మరి కొన్ని సార్లు సుడిగుండాలను, ఉపరితల ద్రోణులను
(నేను సైతం గొప్ప మాటలు ……….)వెంటబెట్టుకునీ,
సమస్యలను జటిలం చేస్తూ, దుర్ఘటనలనూ, విస్ఫోటనాలనూ
ప్రపంచం నలు దెసలలో యెక్కడెక్కడి నుంచో తోడి తెచ్చుకునీ,
అంతూ పొంతూ లేని ఈ ఆటూ పోటుల కెరటాలముందు నా సమస్యలేపాటివో,
ఈ కక్షలేపాటివో, ఆకాంక్షలే పోటీవో?
నా వాకిలో, నా ఇల్లో, నా ఊరో, నా నుయ్యో, నా దేశమో వీడి ప్రపంచంలోకి పోయి చూడాలేమో ?
అప్పుడైనా తెలుస్తుందో లేదో, నా కాంక్షలూ, నా కక్షలూ అర్ధ రహితమైనవో, సార్ధకమైనవో?
అవి,కదలీ కడలి కెరటాలపై నురువుపిండి బుడగల వంటివేనేమో?
అవును కాదేమో ?
యెంత చెట్టుకి అంత గాలి.
నా సమస్యలు నాకు అగమ్యం,
నా అహం నాకు రమ్యం.
నిజమే.
ఆయినా నేను సైతం, ………..
ఆ నీవు సైతానా? ,
(నేను కాదు,నీవే సైతాన్, నీ అబ్బ సైతాన్,
నీ అమ్మ సైతాన్, అదే మన అమ్మ సైతాన్.
మన అమ్మా? అదెక్కడుంది? నీ యెంకమ్మా?
అవును నీది యెనకమ్మా, నాది ముందమ్మా, గుర్తుంచుకో.)
ఆ ఎక్కడున్నాం మనం, అదే నేను,
ఆ , పేను సైతం,
ఐ మీన్ నేను పైత్యం….
సారీ పేను పైత్యం
అదే నేను సైతం,(అమ్మయ్య!)
తాము సైతం,
(త్వమేవాహం కనుక , క్షమించాలి)
గల్లీలో తమ్మి సైతం,
గొంది లోఅన్న, సరే తంబి, సైతం
సమస్యలు తెచ్చిపెట్టుకోవటం, ఇతరులకు తెచ్చిపెట్టటం,
సమస్యలను తీర్చడం వలె కష్టం కాదు గనుక,…
సమాజానికి ఉన్న సమస్యలకు తోడు
కొత్తవి నా మూలంగా, మన మూలంగా ఏర్పడకుండా,
మనం ఇంకా వేర్పడకుండా, (మళ్ళీ త్వమేవాహమా?హన్నా?)
చెయ్యగలిగిన ప్రయత్నం చేయ రాదా ?
చెయ్యి రాదా?

Posted in Code of conduct, literature, poetry, Wildlife | Tagged , | Leave a comment

From an old school to a new school of thought!

Ghummakkad

If you look at Chennai, it is deeply rooted in its culture. Old temples and schools to the colonial architecture to the 21st century cool hotels and clubs. It’s all there. And I was going to see this change in a span of two hours.

I was with the ladies of Ladies Circle 4 of Chennai, who first took me to a project called the Madrasa-I-Azam H.S.S. at the Umdah Bagh. This school, which is spread over a couple of acres is on the popular Annaslai, and maybe the only piece of land, which is not yet commercialized. The ladies are undertaking the restoration of the auditorium located toward the back side of this plot and at the same time commissioning new furniture for one of the classrooms.

Madrasa-I-Azam was started in 1761 by His Royal Highness HE Wallajah Nawab Md.Ali Khan Bahadur, ,as a school for the education of…

View original post 421 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hope eternal.

These dainty blossoms, bring back , those moments of bliss, that we shared.They are so very like those that you have tried to interest the-mundane-work-a-day-me in, when we were young. I especially cherish the one that you held in your hand that day ages ago, that had whetted my my appetite for you . It’s still fresh in my mind, that pure pink heavenly rose. Years have gone by. Looking at you now like this makes me doleful. But my misery is still tinged with a fondness for all that we have gone through, the hills and the vales together, all the years that have gone by, a bit too swiftly, to my rue. I live in a kind of stupor, a paramnesia, wary of looking into your tired, listless eyes. Instead I look at those blossoms in profusion and I steal a glance at you, now and again.You too are looking at them , in a distracted wistful manner. The spring is here . Perhaps it is yet not too late in the day, to, together, kindle the crumbling embers to glow, if only for a few precious moments more.

Posted in literature, poetry, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

#4 चन्दन चर्चित (Chandana Charchita or Haririha Mugdha)

here is a blog that can delight jayadeva’s devotees.

Jayadeva's Gita Govinda

Alternate names

Candana Carcita, Chandhana Charchitha
Haririha Mugda, Harir iha Mugdha

Updated Apr 2013

View original post 278 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

It’s a carnival . It’s Holi in Ayodhya too.

Rama is sitting in the lotus posture in the assembly hall . His eyes are closed, he seems to be meditating.
Sita, newly wed, approaches him stealthily , taking care that her anklets do not jingle. She has a golden pitcher in her hand. She is in two minds. Then she nods and bends down at Rama’s feet and smears his feet with colour . Rama opens his eyes, looks at his feet and at the enticing sight of his smiling bride running away. He laughs and chases the girl. She runs swiftly into the abode of Kausalya and hugs her. Kausalya looks at the girl with affection . She says ” What is this, my child ! Why is your bosom heaving like this ?! Are your mischievous maids at you again?”
But it takes her only a li’l while to grasp the matter.
Rama meanwhile gets water and colours mixed in big cauldrons in various hues. He fills the coloured water in a number of spray guns and secures them in a sling bag and goes to his mother’s abode.
He does not find his wife, but he knows she is hiding there somewhere.
” Mamma, this lass has smeared me with colour, while I was praying and she is hiding now behind you like a thief. Deliver her to me.”
Sumithra and other lady folk , coming to know of the hustle-bustle, go into Kausalya’s chambers. Diverting the attention of the young lad, they try to spirit the girl away. Rama senses this. He rushes in front of them takes out one of his spray guns and squirts his darling with colours.
Dasaradha too had rushed to his queen’s parlour meanwhile and looks around.
There are big vessels of coloured water in readiness there.Rama had set his sling bag aside .He has handed over a golden mug to Sita and has taken another in his hand . The young couple are intently bathing each other in coloured water. Others too are drenching the couple and one another in colours.
Lakshmana is looking at his brother and Sita and at their blood-shot eyes with apprehension. Urmila is staring at Lakshmana. Bharata and Satrughna are looking at the spectacle from the balcony and at one another enquiringly whether to join the melee.
Dasaradha glances at Kausalya and looks around for a pitcher. She already has one, filled to the brim in her hand.

Posted in Code of conduct, literature | Tagged , , , , , | Leave a comment

To beg is demeaning. To refuse what is begged for is as demeaning.

Here is story about the generousness of Karna . Once, Lord Krishna desired to put the famed philanthropy of Karna to test.
He goes to Karna’s abode. Karna is taking bath just then. There is a precious and beautiful goblet filled with massaging oil beside him, on his left side. Krishna expresses a desire to have it. Karna immediately picks up the goblet with his left hand and presents it to Krishna.
Krishna feigning offence questions him, ” Karna ! Can’t you present it properly,- with your right hand?”
Karna replies, ” The mind wavers. Money is fickle. The God of Death is unmerciful. Can one be sure that one would be alive the next moment? So I believe,a good deed needs to be done without a moment’s delay.”
Krishna is overjoyed . He asks Karna to seek a boon of his choice.
Karna does so, ” To have to beg is as demeaning as having to deny or refuse something begged for from him. Grant me the good fortune , ever not to have to beg, or of not having to say no when someone begs me for something. “

Posted in Code of conduct, literature | Tagged , , | Leave a comment

The east is bright now, the misty veil has lifted.

How do you like this lyric

“It’s bright now, the veil has lifted.
The east is bright now, the misty veil has lifted.
The season is past , can it drizzle still?
The rainy season is past, can it mizzle-drizzle still ?
You caress my back and the tears stop.
You caress my hunch-back and the flooding tears stop.
As you smile thus, I’m drenched .
As you smile kindly thus, I’m drenched, – in your beguiling perfume.”

Here is the Telugu version.

తెల్లవారగా ముసుగుతొలగదా ?
తూర్పు తెల్లవారగా చీకటి ముసుగుతొలగదా ?
ఋతువుగడిచితే ముసురు ఆగదా ?
వర్షర్తువు గడిచితే వాన ముసురు ఆగదా ?
వెన్ను నిమిరితే కన్నీరు ఆగదా?
గూని వెన్ను నిమిరితే, పారే కన్నీరు ఆగదా?
నవ్వు చిలికితే పన్నీరు కురవదా ?
చిరునవ్వు చిలికితే బతుకున పన్నీరు కురవదా ?

Here is the Unicode.

tellavAragA musugutolagadA ?
tUrpu tellavAragA cIkaTi musugutolagadA ?
RtuvugaDicitE musuru AgadA ?
varshartuvu gaDicitE vAna musuru AgadA ?
vennu nimiritE kannIru AgadA?
gUni vennu nimiritE, pArE kannIru AgadA?
navvu cilikitE pannIru kuravadA ?
cirunavvu cilikitE batukuna pannIru kuravadA ?

Posted in literature, poetry | Tagged , , , | Leave a comment